Basta Digital logo

Zákon o prístupnosti: koľko zaplatí verejná správa na pokutách?

5 min čítania
Daniel Duriš
Lead konzultant

Od 1. júna 2008 platí povinnosť správcov stránok verejnej správy dbať o ich prístupnosť. Poznáte tieto povinnosti? Pizza SEO prináša konkrétne odporúčania.

Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch je v platnosti už dva roky. Nariaďuje, aby do 1.6.2008 všetky informačné systémy verejnej správy vyhovovali štandardom – bezpečnosti, otvorenosti, prístupnosti. Presné zadefinovanie štandardov prístupnosti nájdeme vo Výnose č. 1706/M-2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Od 1.6.2008 teda musia všetky stránky verejnej správy spĺňať pravidlá prístupnosti uvedené nižšie.

Čo je prístupnosť?

Prístupná webová stránka je taká stránka, ktorú si môže prezerať každý užívateľ – bez ohľadu na to, či je zrakovo postihnutý, trpí motorickými poruchami alebo používa na prezeranie stránok napríklad mobilný telefón.

Aké sú povinnosti správcov webových stránok verejnej správy?

Výnos vychádza v oblasti prístupnosti z Web Content Accessibility Guidelines verzia 1 a ďalších doplňujúcich textov. Prejdime si konkrétne povinnosti tvorcov webstránok bod po bode:

(1) Povinnými požiadavkami sú:

a) dodržiavanie pravidiel prístupného webu s prioritou 1 z dokumentu “Web Content
Accessibility Guidelines 1.0”, a to nasledovných bodov: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.5, 3.6, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 9.1, 10.4, 11.4, 12.1, 12.4, 13.6, 14.1 a bodu 8.1 v prípade, ak je funkčnosť dôležitá a zároveň nie je prezentovaná aj na nejakom inom mieste,

1.1: Poskytnite textovú alternatvu ku každému netextovému elementu (obrázky, skripty, zvuky a pod.) cez atribúty alt, longdesc a iné.
1.2: Poskytnite redundantné textové odkazy pre každú aktívnu oblasť obrázkovej mapy na strane servera.
1.3: Poskytnite zvukový popis dôležitých informácií vo vizuálnej stope multimediálneho záznamu. Táto podmienka platí len, ak prehliadač užívateľa nedokáže čítať nahlas textový ekvivalent vizuálneho záznamu.
1.4: Synchronizujte alternatívy (titulky alebo zvukové popisy vizuálnej stopy) s prezentáciou. Táto podmienka platí pre multimediálne prezentácie založené na čase (napr. film).
2.1: Zabezpečte, aby akékoľvek informácie zobrazené vo farbe boli prístupné aj bez farby. Môže ísť o použitie textového zvýraznenia alebo zvýraznenie pomocou kontextu.
2.2: Zabezpečte, aby kombinácie farieb popredia a pozadia poskytovali dostatočný kontrast pre ľudí, ktorí trpia jednou z foriem farbosleposti alebo v prípade zobrazenia v čiernobielom prevedení.
3.5: Použite elementy nadpisov (h1h6) na vyjadrenie štruktúry dokumentu v súlade so špecifikáciou.
3.6: Správne označte zoznamy a položky zoznamov (napr. elementy ol, ul, dl a li).
4.3: Identifikujte hlavný prirodzený jazyk dokumentu (napr. cez lang atribút v elemente html, podobne pre xml:lang pre XML).
5.1: Identifikujte nadpisy riadkov a stĺpcov pre dátové tabuľky (napr. element th).
5.2: Pre dátové tabuľky, ktoré majú jeden alebo viac logických úrovní nadpisov riadkov alebo stĺpcov, použite značky pre prepojenie dátových buniek s bunkami nadpisov (elementy thead, tfoot, tbody, col, colgroup, atribúty axis, scope, headers).
6.1: Štrukturujte dokumenty tak, aby mohli byť čítané bez priradených štýlov. Ak by si užívateľ dal zobraziť iba HTML bez priradeného CSS, dokument musí byť čitateľný.
6.2: Zabezpečte, aby ekvivalenty pre dymanický obsah boli aktualizované pri zmene dynamického obsahu.
6.3: Zabezpečte, aby stránky boli použiteľné, keď sú skripty, applety alebo iné programatické objekty vypnuté alebo nepodporované. Ak to nie je možné, poskytnite informáciu na alternatívnej, prístupnej stránke.
7.1: Vyhnite sa blikaniu obrazovky. Táto požiadavka platí pokiaľ užívateľ nevie ovládať blikanie v prehliadači.
8.1 (doplnkový, viď vyššie): Urobte programatické elementy ako skripty a applety priamo prístupné alebo kompatibilné s asistívnymi technológiami.
9.1: Poskytnite obrázkové mapy na strane klienta namiesto tých na strane servera, s výnimkou, keď regióny nemôžu byť definované cez dostupný geometrický útvar.
10.4: Umiestnite predvolené znaky na vyplnenie miesta do formulárových prvkov. Táto podmienka platí len ak rozšírené prehliadače nedokážu správne spracovať prázdne formulárové prvky (elementy input, textarea).
11.4: Ak napriek maximálnej snahe nedokážete vytvoriť prístupnú stránku, poskytnite odkazy na alternatívnu stránku, ktorá používa technológie W3C, je prístupná, obsahuje ekvivalentnú informáciu (alebo funkcionalitu) a je aktualizovaná tak často, ako neprístupná stránka.
12.1: Označte každý rámec (frame) nadpisom na umožnenie identifikácie a navigácie v rámcoch (title atribút).
12.4: Prepojte popisy (labels) s ich formulárovými prvkami (element label, atribút for).
13.6: Spojte podobné odkazy do skupiny, identifikujte skupinu a ak prehliadače neumožňujú preskočiť ich, poskytnite spôsob na ich preskočenie.
14.1: Použite najzrozumiteľnejší a najjednoduchší jazyk vhodný pre obsah stránok.

b) dodržiavanie zásad prístupného webu z materiálu “Dokumentácia zásad prístupnosti webových stránok pre používateľov s ťažkým zrakovým postihnutím”, a to nasledovných bodov: 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14.

5: Obsah www stránky sa mení len keď používateľ aktivuje nejaký prvok. K obnoveniu stránky môže dôjsť len v prípade, keď užívateľ aktivuje prvok, ktorý je na tento účel určený.
7: Označenie každého odkazu výstižne popisuje jeho cieľ nezávisle na okolitom kontexte. Klasickým zakázaným príkladom je text odkazu “kliknite sem”, prípadne len “tu”.
9: Farby popredia a pozadia sú dostatočne kontrastné. Na pozadí nie je vzorka znižujúca čitateľnosť. (podobne ako WCAG, bod 2.2)
10: Predpisy určujúce veľkosť písma nepoužívajú absolútne jednotky. Povolené sú relatívne jednotky ako kľúčové slová (napr. small, large a pod.), percentá, jednotky em a ex. Je zakázané používať jednotku px (pixel), ktorá znemožňuje zväčšenie písma v prehliadači Internet Explorer.
11: Kód web stránok zodpovedá niektorej zverejnenej finálnej špecifikácii jazyka HTML alebo XHTML. Neobsahuje syntaktické chyby, ktoré je schopný správca web stránok odstrániť. Preklad: Kód stránok musí byť validný podľa štandardov W3C.
13: Prvky tvoriace nadpisy a zoznamy sú korektne vyznačené v zdrojovom kóde. Prvky, ktoré netvoria nadpisy alebo zoznamy nie sú takto vyznačené. (podobne ako WCAG, body 3.5 a 3.6)
14: Každému formulárovému prvku je priradený výstižný názov. Pre meno napríklad “name” alebo “meno”. Taktiež je dôležité zabezpečiť previazanie formulárových prvkov s elementom popisu label. (podobne ako WCAG, bod 12.4).

(2) Odporúčanou požiadavkou je:

dodržiavanie pravidiel prístupného webu s prioritou 2 a s prioritou 3 z dokumentu “Web Content Accessibility Guidelines 1.0”, a to nasledovných bodov: 1.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.4, 6.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 11.1, 11.2, 11.3, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 14.2, 14.3.

Odporúčané pravidlá, ktoré by mali weby spĺňať. Patrí sem napríklad odporúčanie používať text (resp. HTML) namiesto obrázkov, používanie relatívnych jednotiek, nastavenie poradia tabulácie alebo používanie najnovších technológií W3C.

(3) Odkazy na iné štandardy, číselníky, právne normy a predpisy a iné zdroje

a) slovenský preklad “Web Content Accessibility Guidelines 1.0”, ktorý je uvedený na verejne prístupnej webovej stránke,

Slovenský preklad WCAG 1.0:
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-wai_smernice/2551c

b) “Pravidlá tvorby prístupného webu”, ktoré sú uvedené na verejne prístupnej webovej stránke,

Slovenský preklad Pravidiel:
http://sietook.druskova.sk/?ukaz=pravidla-pristupnosti-webu

c) “Dokumentácia zásad prístupnosti webových stránok pre používateľov s ťažkým zrakovým postihnutím”, ktorá je uvedená na verejne prístupnej webovej stránke.

Slovenský preklad Dokumentácie (pozor, DOC formát!, aká to irónia):
http://www.blindfriendly.sk/download/bfw23_sk.doc

Stav prístupnosti stránok verejnej správy? Na zaplakanie.

Ministerstvo financií SR spolu s Úniou nevidiacich a slabozrakých uskutočnilo v roku 2007 hodnotenie prístupnosti stránok verejnej správy. Iba štyri stránky splnili všetky vyžadované pravidlá prístupnosti. Do správy sa nejakou záhadou dostala aj stránka PizzaSEO.com, ktorá splnila štandardy prístupnosti. Pozrieť si môžete aj kompletné hodnotenie v PDF formáte.

Ste správcom webových stránok verejnej správy?

1. júna ste prešvihli termín. Áno, hovoríme aj o vás, Vláda SR, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo financií, Ministerstvo spravodlivosti, systém JASPI, Daňový úrad, Agentúra SARIO, Slovenská agentúra pre cestovný ruch. A dokonca aj o vás, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, čo ste priamo zodpovední za dodržiavanie zákona vyžadujúceho prístupnosť a sami máte stránky neprístupné!

Páči sa vám tento článok?
Dostávajte nové články a dôležité novinky o marketingu v digitálnom svete priamo na mail.
Nezaradené
int(192)

0 responses to “Zákon o prístupnosti: koľko zaplatí verejná správa na pokutách?

Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter