Basta Digital logo

1. Názov Súťaže, Organizátor a Organizátor Súťaže   

Súťaž s názvom „Súťaž o knihu od Levosphere Marketing v praxi” (ďalej len „Súťaž“) bude prebiehať prostredníctvom instagramovej stránky Basta digital (https://www.instagram.com/basta_digital/). 

 • Usporiadateľ: Basta digital s.r.o., Nám. SNP 30 , 811 01 Bratislava, IČO: 36650960, DIČ: 2022212401, IČ DPH: SK2022212401.
 • Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 41388/B (ďalej len „Organizátor“).    
 • Organizátor a technický správca:  Basta digital s.r.o.,Nám. SNP 30 , 811 01 Bratislava, IČO: 36650960, DIČ: 2022212401, IČ DPH: SK2022212401.
 • Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 41388/B (ďalej len „Organizátor“ alebo „Technický správca“).    

2. Termín a lokalizácia Súťaže  

Súťaž prebieha od 08.12.2021 do 15.12.2021 11:59:59 (ďalej len „Doba trvania Súťaže“) a začína okamžikom uverejnenia príspevku so súťažnými pravidlami označeného „SÚŤAŽ“ na Instagramovej stránke Basta digital v priebehu dňa 08.12.2021 v znení:   

Súťažný príspevok:

🔴 SÚŤAŽ! 🔴   

5 okruhov marketingu a až 26 podcastov v jednej knihe od Levosphere. V jednom z nich nájdeš aj nášho senior konzultanta Jána Laurenčíka, ktorý porozprával o lokálnom marketingu. Chceš si o knihu zasúťažiť? Pravidlá sú jednoduché. Stačí sledovať našu stránku a do komentára označiť jedného kamaráta, ktorý sa zaujíma o marketing a takáto kniha by ho potešila.

Súťaž končí: 15.12.2021 o 11:59:59

Súťažné pravidlá nájdete tu ►►

 • Komentáre Súťažiacich nahrané podľa čl. IV. týchto Pravidiel skončenia Doby trvania Súťaže nebudú pri posudzovaní a vyberaní výhercov brané do úvahy.  
 • Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky. 

3. Podmienky Súťaže   

 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou v Slovenskej republike mimo osôb podľa článku III. odseku 2 týchto Pravidiel (ďalej len „Súťažiaci“).     
 • Registráciu do Súťaže a súhlas s Pravidlami Súťaže Súťažiaci potvrdzuje komentovaním súťažného príspevku, teda vložením komentára k súťažnému príspevku na Instagramovej stránke Basta digital (viď čl. IV. Princíp Súťaže nižšie).    
 • Súťažiacim sa stáva osoba, ktorá splní všetky podmienky Súťaže stanovené v týchto Pravidlách.    

4. Princíp Súťaže   

 • Princípom Súťaže je vložiť pod súťažný príspevok v dobe konania Súťaže komentár (viď čl. II. týchto Pravidiel).   
 • Princípom Súťaže je vložiť pod súťažný príspevok v dobe konania Súťaže komentár (viď čl. II. týchto Pravidiel).   
 • Zo všetkých súťažných komentárov, ktoré budú pridané pod súťažný príspevok označeným slovom „SÚŤAŽ“ na Instagrame Basta digital v dobe trvania Súťaže (viď čl. II. týchto Pravidiel), odborná porota Organizátora náhodne vyžrebuje jeden komentár z Instagramovej stránky Basta digital, ktorý spĺňa Pravidlá Súťaže a autora odmení výhrou vo forme knihy od Levosphere. (viď čl. V. týchto Pravidiel).  

Súťažný príspevok nesmie:  

 • byť v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;    
 • obsahovať akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne preberanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť;    
 • obsahovať prvky pornografie, násilia, pohoršujúci alebo inak nevhodný obsah;    
 • hanobiť národ, rasu, etnickú alebo inú skupinu osôb;    
 • podnecovať alebo schvaľovať trestnú činnosť alebo navádzať k nemravnému konaniu;    
 • obsahovať prvky alebo časti, ku ktorým uplatňujú práva tretie osoby, najmä práva autorské alebo práva súvisiace s právom autorským, práva k priemyselnému vlastníctvu ako napr. ochranné známky alebo označenia pôvodu a iné práva k duševnému vlastníctvu;    
 • obsahovať skrytú reklamu;   
 • akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno Organizátora.   

Zároveň platí, že:

 • Rozhodnutie o tom, či súťažný príspevok spĺňa podmienky tohto odseku, náleží výhradne Usporiadateľovi.    
 • Organizátor ani Usporiadateľ Súťaže nezodpovedá za neúplný alebo inak chybný súťažný príspevok majúci za následok nemožnosť jeho použitia pre účely Súťaže v súvislosti s technickými či inými komplikáciami na strane Súťažiaceho alebo obmedzeniami na strane Organizátora alebo Usporiadateľa.    
 • Nahraním súťažného príspevku udeľuje Súťažiaci dobrovoľne svoj súhlas s Pravidlami Súťaže a so zverejnením súťažného príspevku a s uvedením mena autora.    
 • Organizátor a Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo súťažný príspevok, ktorý nespĺňa podmienky stanovené v týchto Pravidlách (t.j. najmä v odseku 3 tohto článku), nezaradiť do Súťaže alebo ho zo Súťaže kedykoľvek po dobu trvania Súťaže alebo po jej skončení aj bez odôvodnenia odstrániť, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.    
 • Použitie akejkoľvek softvérovej aplikácie či hardvérového zariadenia v snahe o porušenie záväzných súťažných podmienok týchto Pravidiel má za následok okamžité zneplatnenie aktuálneho súťažného skóre, popr. vylúčenie daného Súťažiaceho zo Súťaže.

5. Výhry v Súťaži a odovzdanie výhier výhercom     

 • Výhrou v Súťaži je kniha Marketing v praxi od Levosphere. 
 • Celkom budú vyžrebovaní 2 spoloční výhercovia jeden z Instagramovej stránky Basta digital, z ktorých každý dostane knihu Marketing v praxi od Levosphere.
 • Vyhlásenie výsledkov Súťaže prebehne na Instagramovom profile Basta digital najneskôr 16.12.2021. Výhercovia budú oslovení formou komentára pod súťažným príspevkom.    
 • Organizátor bude výhercu kontaktovať prostredníctvom komentára pod Súťažným príspevkom najneskôr do piatich pracovných dní po vyhodnotení súťaže (16.12.2021) a vyzve ho, aby prostredníctvom svojho Instagramového profilu odoslal súkromnú správu s doručovacou adresou na ktorú má byť výhra doručená Usporiadateľovi na Instagramový profil https://www.instagram.com/basta_digital/.
 • Túto správu je výherca povinný odoslať do 5 pracovných dní odo dňa, keď bol kontaktovaný Organizátorom.    
 • Pokiaľ výherca výhru odmietne, stráca nárok na výhru a Organizátor podľa svojho uváženia môže výhru poskytnúť ďalšiemu Súťažiacemu v poradí podľa týchto Pravidiel, prípadne ju použiť na iné marketingové alebo dobročinné účely. Rovnakým spôsobom bude Organizátor postupovať v prípade, že sa nepodarí výhercu opakovane (aspoň dvakrát) kontaktovať v priebehu aspoň siedmich dní medzi jednotlivými pokusmi o kontakt.    
 • Presný dátum a čas dodania výhry bude stanovený po dohode s výhercom. Náklady spojené s dopravou hradí Usporiadateľ.    

6. Zodpovednosť Usporiadateľa za priebeh Súťaže   

 • Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s organizovaním a priebehom Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odloženia, odvolania či úprav jej Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže je oprávnený kedykoľvek v priebehu Súťaže meniť jej Pravidlá, t.j. i spôsoby určenia výhercov, druhy výhier, a vo výnimočných prípadoch Súťaž i zrušiť. Oprávnenie Usporiadateľa zasahovať do priebehu Súťaže zahŕňa aj právo nepriznať Súťažiacemu výhru v Súťaži, ak bude mať Usporiadateľ podozrenie, že Súťažiaci porušil či sa pokúsil obísť Pravidlá Súťaže. V takýchto prípadoch je Usporiadateľ oprávnený Súťažiaceho vylúčiť zo Súťaže, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach náleží vždy Usporiadateľovi Súťaže. 
 • Výhru z tejto Súťaže nemožno previesť na iného Súťažiaceho alebo tretiu osobu. Výhry nemožno vymáhať súdnou cestou. Výhry nemožno vyplatiť v peniazoch ani za ne poskytnúť inú nepeňažitú náhradu. Organizátor Súťaže je súčasne oprávnený kedykoľvek v priebehu Súťaže meniť druhy výher.    

7. Ochrana osobných údajov    

 • Vložením komentára pod súťažný príspevok Súťažiaci vedome potvrdzuje, že je starší ako 18 rokov a vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas s Pravidlami Súťaže a so spracovávaním svojich osobných údajov (spracúvané osobné údaje Súťažiacich: prezývka / meno na sociálnej sieti Instagram, spracúvané osobné údaje výhercov: meno, priezvisko, úplná doručovacia adresa) pre potreby vyhodnotenia Súťaže a archivácie po dobu nevyhnutne nutnú podľa príslušných platných právnych predpisov, maximálne však po dobu 2 rokov od skončenia Súťaže, ak nebude tento súhlas predtým písomne odvolaný. Osobné údaje budú uchovávané iba pre potreby Súťaže, nebudú využívané na marketingové účely. 
 • Pokiaľ Súťažiaci už naďalej nesúhlasí so spracovaním svojich osobných údajov po skončení Súťaže, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu je považované odvolanie učinené prostredníctvom správy z  Instagramoveho profilu Súťažiaceho na Instagramovú stránku https://www.instagram.com/basta_digital/  alebo prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu: info@bastadigital.com.     
 • Súťažiaci udeľuje Organizátorovi a Usporiadateľovi pre prípad, že sa stane výhercom niektorej  z cien, súhlas so zverejnením svojho mena a priezviska na Instagramových stránkach. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou účasti v Súťaži.  

Súťažiaci, ktorý takto poskytol Organizátorovi a Usporiadateľovi osobné údaje, má v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “nariadenie”) a zákona č. 110/2019 Zb., O spracovanie osobných údajov: 

 • právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sú spracovávané jeho osobné údaje, za akým účelom, aký je rozsah spracovávaných osobných údajov a komu ďalšiemu boli tieto údaje prípadne sprístupnené;   
 • právo na opravu nepresných alebo nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov;    
 • právo na vymazanie údajov, v prípade, že zanikne účel spracovania, alebo či sa osobné údaje spracúvajú nezákonne;    
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;    
 • právo na prenosnosť osobných údajov, podľa ktorého môže Súťažiaci získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov;    
 • právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu;    
 • právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v prípade, že by zistil, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ porušil svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia.    

Účasťou v Súťaži Súťažiaci súhlasia s tým, že Usporiadateľ je oprávnený bezplatne použiť v súlade s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, ich meno, priezvisko a podobizeň v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Usporiadateľa v súvislosti s prezentáciou tejto Súťaže, vyhlásením víťazov Súťaže a prezentáciou Usporiadateľa.   

8. Záverečné ustanovenia   

 • Organizátor nezodpovedá za úplnosť výťažku z týchto Pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej verzii uverejnený na propagačných či iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Tieto Pravidlá sú považované v rámci Súťaže za jediné úplné.    
 • Účasť v Súťaži je dobrovoľná a Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami. Akékoľvek porušenie alebo obchádzanie týchto Pravidiel Súťažiacim či pokus o ich zneužitie je dôvodom pre okamžité vylúčenie takého Súťažiaceho zo Súťaže.    
 • Tieto úplné Pravidlá sú po dobu trvania Súťaže zverejnené v elektronickej podobe na súťažných stránkach. V prípade rozporu medzi textom skrátených Pravidiel uvedených v ktoromkoľvek propagačnom materiáli prezentujúcom túto Súťaž a týmito úplnými Pravidlami zverejnenými na súťažných stránkach, majú prednosť tieto úplné Pravidlá.    
 • Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo spojená so sociálnou sieťou Instagram, Instagram Inc. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie Organizátorovi Súťaže, a nie spoločnosti Instagram, Instagram Inc. V prípade akýchkoľvek otázok sa Súťažiaci môžu obrátiť na Organizátora formou správy na Instagramovej stránke  https://www.instagram.com/basta_digital/.
Prihláste sa na odber noviniek v online marketingu
newsletter